Primární prevence na ZŠ

Činnost metodika prevence: vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.) prevence sociálně patologického chování žáků rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí…

Projekt v plném proudu

Školní rok 2017/2018 bude ve znamení „Kvalitnějšího vzdělávání žáků“ v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jedná se o podporu škol formou „šablon – zjednodušeného vykazování“. Během celého školního roku mohou žáci navštěvovat Čtenářský klub a klub deskových…