Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko z Integrovaného operačního programu na projekt: Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005355.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je: prostřednictvím kvalitní infrastruktury a moderního vybavení zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových schopností pro celoživotní učení, které žáci využijí v praxi. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami a pořízením vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích – přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Dílčím cílem bude i zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické/řemeslné obory.

Škola chce zvýšit pomocí modernizace učebny kvalitu a rozšířit obsah výuky, což umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné trendy a technologie v praxi.

Hlavními aktivitami projektu jsou nákup vybavení, ICT, pomůcek pro výuku, šikmé schodišťové plošiny, a s tím souvisejících instalací a stavebních úprav. Stavební úpravy budou prováděny v hlavní budově. Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu s platnými technickými normami vztahujícími se k navrženým částem stavby a konstrukcí. Projekt řeší učebny: fyziky a chemie a pracovní dílny.

Na akci město obdrželo dotaci ve výši 3.811.725,38 Kč.

Stavba bude zahájena 1. 6. 2018 a dokončena 31. 8. 2018.

plakát

mohlo by vás zajímat

Comments are closed.