Informace k zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne jako vždy 1. září od 8.00 v kulturním domě Meteor, kde budou zákonným zástupcům předány všechny potřebné informace k organizaci začátku školního roku. Budou zde také představeny paní vychovatelky školní družiny. Po skončení slavnostního uvítání si žáky převezme paní učitelka Mgr. Brigita Möcklová, která si je odvede do školy. Zde se žáci seznámí s prostředím třídy. Vzhledem k doporučení ministerstva školství -  aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen - mohou rodiče čekat před školou nebo se přemístit na školní dvůr za budovou 2. stupně. V 8 : 45 tam převede paní učitelka děti a zde  všechny žáky školy slavnostně přivítá ředitel školy Mgr. Josef Sekyra. Protože se toto koná venku, mohou slavnostnímu nástupu přihlížet  i rodiče a ostatní příslušníci rodiny. Po ukončení si své děti převezmou rodiče nebo vychovatelky školní družiny.

Nadále platí povinnost nosit v prostorách úřadu ochranu dýchacích cest (roušku).

Ve škole platí, že každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Žáci II. - IX. ročníků mají zahájení školy v běžném režimu 1. září 2021 od 8.00 ve svých třídách a následně od 9.00 hod na školním dvoře. 

Po skončení slavnostního zahájení žáci odchází domů, případně si je na dvoře vyzvednou družinářky.

Školní družina bude 1. září otevřena běžně od 6.00 - 16. 00 hodin.

Sdílet