V prvním pololetí se každá třída zúčastnila netradiční hodiny, během které si žáci pod vedením Mgr. Smržové vyzkoušeli společné hraní na bubny a různé perkusní nástroje. Tyto aktivity učí děti spolupracovat, vzájemně komunikovat, respektovat pravidla a hranice, vyjadřovat pocity a emoce, přizpůsobovat se potřebám skupiny.…

Činnost metodika prevence: vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.) prevence sociálně patologického chování žáků rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní…