Užitečné informace - podání Zápisového lístku; odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Milí žáci,

v těchto chvílích se již dozvídáte, zda jste byli či nebyli přijati na střední školy, kam jste si podávali přihlášky.

1)Pokud jste byli přijati - gratulujeme!

Dalším nutným krokem je podání Zápisového lístku na příslušnou střední školu:

Termín pro podání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Ve školním roce 2020/2021 může uchazeč vzít zpět uplatněný zápisový lístek také v případě, že byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Ztráta zápisového lístku
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat základní školu o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).

2) Pokud jste nebyli přijati - nezoufejte!

Pro radu se můžete obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Lenku Žiškovou nebo postupujte následovně:

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Jak to zjistíte?

Můžete také podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

Podání odvolání
Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
Datum;
Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

 

 

Sdílet