Primárná prevence na ZŠ

Činnost metodika prevence

  • Vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.)
  • prevence sociálně patologického chování žáků
  • rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní výchovy, poruchy příjmu potravy apod.)
  • poskytování poradenských služeb a konzultací v oblasti prevence a výskytu sociálně patologických jevů žákům a jejich zákonným zástupcům
  • zprostředkování péče odpovídajícího odborného pracoviště (např. Střediska výchovné péče, OSPOD aj.)
  • příprava a organizace akcí preventivního programu školy (besedy, projektové dny, exkurze, přednášky aj.)
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují preventivním programům
  • spolupráce se zákonnými zástupci

Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc – osobně, emailem info@zsnovesedlo.cz nebo anonymně vhodit dopis do schránky důvěry (na chodbě školy).

Užitečné odkazy:

Prevence kriminality

Rodičovská linka

Linka bezpečí

Linka ztracené dítě

Konzultační hodiny:

Každé úterý 13. 10 - 14. 00 hod.  - 2. patro 2. stupněkancelář metodika prevence a výchovného poradce

Každou středu od 13.00 - 14.00 hod. - na 1. stupni v prvním patře

Informační materiály: nástěnka v mezipatře 1. i 2. stupně

Plná verze MPP i s přílohami je k dispozici u Mgr. Smržové v elektronické i tištěné podobě.