Jak se dnes učíme?

V současné době se žáci vzdělávají podle dokumentu, který je nazván “školní vzdělávací program” (ŠVP). Tento dokument v podstatě vymezuje znalosti a dovednosti, které by se žáci v průběhu povinné školní docházky měli naučit. Rozdíl mezi vzděláváním, které probíhalo v minulosti a vzděláváním současným, si přečtete v následujícím textu, který je převzat ze stránek Ministerstva školství.

V čem tkví rozdíl mezi školními vzdělávacími programy a klasickými osnovami?
Hlavní rozdíl mezi klasickými osnovami a školním vzdělávacím programem (ŠVP) je v tom, že dosavadní učební osnovy byly totožné pro všechny školy v republice. Vycházely z určitého průměru podmínek, průměru úrovně žáků a z tradičního nastavení vyučovacích předmětů v učebním plánu. Jejich cílem pak bylo osvojení učiva a zhodnocení, do jaké míry ho žák zvládl a zda je schopen ho reprodukovat.

Rámcový vzdělávací program (RVP) oproti tomu stanovuje jen základní požadavky ze strany státu. Tyto základní požadavky si pak každá škola konkretizuje ve svém školním vzdělávacím programu. Školy musí respektovat základní požadavky vyplývající z rámcových programů, ale v zásadě mají možnost stavět svůj školní vzdělávací program přesně na podmínky své školy, zkušenosti učitelů, skladbu žáků, jejich zájmy, případně požadavky rodičů a pomocí volné časové dotace dotvářet zaměření výuky.

Podstata změny však netkví jen v možnosti změny dokumentu, ale především ve způsobu jeho realizace, tj. v přístupu k žákům, jejich motivaci, v příznivé a atmosféře, ve vytváření prostoru pro aktivní zapojení do výuky, pro samostatné hledání, tvoření, zkoušení atd. (www.msmt.cz)


Reforma má přinést školám větší svobodu – mohou si tedy vyučovat úplně, co chtějí?
Určitě tomu tak není. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné cíle, obsah, výsledky, tvoří skutečně jakýsi rámec, na jehož pozadí jsou jednotlivé vzdělávací programy realizovány. Odlišnosti nalezneme především ve využití „volné“ časové dotace. Zde je plně na škole, jak ji využije – co posílí, co nabídne nového. Odlišné mohou a měly by být také přístupy ke konkrétním žákům v konkrétních podmínkách, postupy ve výuce atd. V praxi to znamená, že všichni žáci musí zvládnout pravopis, musí umět využít početní operace v praktických situacích, měli by umět ošetřit poranění, orientovat se na internetu, prezentovat výsledky svého snažení atd. Každá škola k tomu však může dojít jiným způsobem.

Comments are closed.